Legger vann- og avløpsledning rett på bakken i Skaun
|

VA-prosjekt sikrer kvikkleire-område

To store vann- og avløpsledninger ligger rett på bakken, i påvente av om- og overfylling. Et VA-prosjekt i Skaun i Trøndelag sliter med både kvikkleire og store mengder overskuddsmasser. Se hvordan de løser begge deler – i én operasjon.

Pressemelding for VA-dagene og PAM Norge våren 2023. Publisert i flere fagmedia: Bygg.no - Anleggsmaskinen  - Anlegg og transport - VVS Aktuelt - VAnytt - Samferdsel&Infrastruktur

Skaun kommune er i gang med å bygge nye hovedledninger for vann og avløp mellom Eggkleiva og Børsa. Eggkleiva avløpsrenseanlegg er i dag gammelt og nedslitt, og det er ikke hensiktsmessig å oppgradere anlegget til dagens standard. I stedet bygger kommunen en overføringsledning for avløp fra Eggkleiva til Børsa renseanlegg, og samtidig en ny vannledning i samme trasé.

Der møter man to utfordringer:
1. Store mengder overskuddsmasser.
2. Traséen går gjennom et kvikkleireområde der lavbrekket ligger i en ravinedal med en bekk. Graving her er risikofylt

Omfylling og terrengheving

Løsningen?

Heve terrenget og bekken med overskuddsmassene. Kvikkleira blir ikke rørt med så mye som ett spade- eller skuffetak. Terrenghevingen blir samtidig om- og overfylling av rørene som nå ligger rett på bakken.

– Vi legger de nye ledningene og fundament rett på eksisterende vei og jorder, og kjører inn alt vi har av overskuddsmasser til omfylling av ledningene og heving av terrenget i hele området. Siden dette er gjenbruk av masser i et geoteknisk sikkerhetstiltak slipper vi prosessen med søknad om og godkjenning av massedeponi, sier Idar Nebelung.

Han er prosjektleder for vann og avløp i Skaun kommune i Trøndelag.

Idar Nebelung på VA-dagene
Idar Nebelung på VA-dagene. Viser snittet på oppfyllingen av det aktuelle området. (Foto: Jørn Søderholm, Praktisk Talt AS)

Ledninger rett på bakken

Ledningene er for det meste lagt ut. Det ser litt spesielt ut der de ligger rett på bakken i den laveste delen av traseen, uten en eneste meter grøft så langt øyet rekker. Her skal overskuddsmasser – fra andre deler av traseen og rene masser fra andre steder – kjøres inn for omfylling av ledningene og oppfylling av terrenget, til minst to meter overdekning over de nye ledningene.

– Deretter etablerer vi ny vei på toppen, rundt 2,5 meter høyere enn dagens vei. Til slutt hever vi hele bekken tilsvarende 2-3 meter, og avslutter den med en tett leiremembran med erosjonslag på toppen. Det vil hindre vann i å trenge ned i fyllmassene under, sier Nebelung.

Fundament og ledninger legges rett på bakken, i det som blir en helt spesiell kombinasjon av kvikkleiresikring og om-/oppfylling. (Foto: Solberg Maskin for Skaun kommune)

Gjenbruk av masser

Normalt ville et prosjekt som dette blitt sittende med titusenvis av kubikkmeter overskuddsmasse, både fra grøftegraving og gammel veioverbygning. I Skaun blir det ikke så mye som et trillebårlass som må kjøres på deponi. Hver eneste kubikkmeter gjenbrukes i om- og oppfylling.

– Når vi forlater området etter ferdig prosjekt er det også sikret mot kvikkleireskred, i mye lavere risikoklasse for fremtiden. Dette er et godt eksempel på praktisk gjenbruk av masser, sier Nebelung.

På VA-dagene uken etter påske fortalte han mer inngående om det spesielle VA-prosjektet og geotekniske sikringstiltaket i Skaun kommune. VA-dagene arrangeres av PAM Norge.

Idar Nebelung på VA-dagene
Idar Nebelung på VA-dagene 2023. (Foto: Jørn Søderholm, Praktisk Talt AS)

Similar Posts